Aanmelding en toelating

Uitgangspunten 
De scholen van OPSPOOR staan open voor elk kind waarvan de ouders en/of verzorgers de grondslag van de school respecteren en inschrijving wensen, nadat zij in een persoonlijk gesprek met de directeur of een vertegenwoordiger namens deze, geïnformeerd zijn over het karakter van het onderwijs en de organisatie van de school. De toelating van een kind is niet afhankelijk van een financiële bijdrage van de ouders. 

Inschrijving kan geweigerd worden in de volgende gevallen:
  • Wanneer er een gegronde verwachting bestaat dat het kind meer extra ondersteuning of voorzieningen nodig zal hebben dan de school redelijkerwijs kan leveren, ondanks extra voorzieningen als ambulante begeleiding of een handelingsplan.
  • Wanneer achteraf blijkt dat relevante informatie achtergehouden is, waardoor de vertrouwensrelatie onder druk komt te staan en de school dan inschat onvoldoende zorg te kunnen bieden, wordt de verwijderingprocedure in werking gesteld.
  • Wanneer aangetoond kan worden dat er een gebrek aan opnamecapaciteit is (kan van tijdelijke aard zijn).
  • Wanneer een leerling onderwijs volgt op een andere (OPSPOOR) basisschool in de omgeving en er geen sprake is van verhuizing. 

Voor het toelaten van kinderen met een complexe hulpvraag geldt het volgende:
De verwachting is dat, landelijk gezien, meer kinderen met één of meerdere beperkingen naar de reguliere basisschool in hun eigen buurt of dorp zullen gaan omdat hun ouders eigen keuzes maken m.b.t. de uitvoering van het ondersteuningsbeleid van een school en de conclusies van een onderzoek of een verwijzing naar het speciaal onderwijs. 
De beslissing tot toelating van deze kinderen geschiedt op basis van een zorgvuldige afweging tussen het individueel belang van de leerling en het algemeen belang van de school. Bij die afweging, die op schoolniveau plaats vindt en waarbij de directeur in samenspraak met het team een analyse maakt, zullen de aard en de ernst van de beperking, de leeftijd van de leerling, de mogelijkheden van de school en de interne-/externe begeleiding aan de leerling een belangrijke rol spelen. In het bijzonder wanneer er sprake is van ernstige gedragsproblematiek zal nagegaan moeten worden of, en met welke voorwaarden, een kind binnen het reguliere basisonderwijs op onze of één van de andere scholen van OPSPOOR geplaatst kan worden.

De mogelijkheden tot toelating binnen Opspoor zijn per school en per leerling verschillend. Het toelatingsbeleid wordt bepaald door de volgende criteria: de organisatie van de school, het ondersteuningsaanbod van de school, de aard en de ernst van de beperking van het kind, de leeftijd van het kind, de onderwijskundige ondersteuning (bijvoorbeeld menskracht, expertise, begeleiding en middelen) en de rust en veiligheid van alle leerlingen in de school.

U wilt uw kind inschrijven
Ouders die belangstelling hebben voor onze school, kunnen contact opnemen met de directeur via dit aanmeldingsformulier. Er wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt u geïnformeerd over de school, uw vragen worden beantwoord en de school ontvangt van de ouders informatie over hun kind. Daarna volgt een rondleiding door de school. Met ouders die besluiten hun kind op onze school te willen inschrijven en ons inziens toelaatbaar is, wordt een inschrijfformulier ingevuld.
Voor ouders van toekomstige 4-jarigen geldt dat we de kennismakings- c.q. inschrijfgesprekken houden in de maanden maart en april voorafgaande aan het schooljaar dat uw kind 4 jaar wordt.

Een kind van een andere school 
Indien een kind afkomstig is van een andere basisschool, vindt voorafgaand aan de inschrijving altijd overleg plaats met de andere school. De directeur van de ontvangende school stuurt vervolgens een bewijs van inschrijving naar de school van herkomst. De school van herkomst is verplicht een onderwijskundig rapport aan te leveren aan de nieuwe school van het kind. Een ondersteuningsdossier kan reden zijn om een kind niet toe te laten tot de school indien aannemelijk  is dat de benodigde ondersteuning door de school niet geboden kan worden.
 

Ouders aan het woord

"De leerkrachten kijken goed naar wie mijn kind is."

"Ze hebben haar veiligheid en vertrouwen gegeven om zich te ontwikkelen. Niet opjagen, maar haar tempo volgen. Hier ben ik heel tevreden over."