Ouderbetrokkenheid

Veel ouders ondersteunen de school bij tal van activiteiten. Dat vinden we erg fijn. Zonder ouderhulp zouden een heleboel leuke en leerzame activiteiten niet plaats vinden. Ook voor de kinderen is het fijn als hun ouders actief bij de school betrokken zijn; vaak maakt dat voor hen de school nog vertrouwder. Wij vragen alle ouders of zij kunnen aangeven iets op school te willen doen. Bijvoorbeeld eenmalige hulp bij Sint of Kerst, speciale activiteiten, speelgoed schoonmaken, mee met uitstapjes of meer structurele hulp bieden door een bijdrage te leveren aan niveaulezen of het onderhouden van de schoolbibliotheek. Daarnaast beschikken ouders over allerlei talenten die we kunnen inzetten op school. De directie staat altijd open voor een gesprek hierover.

Beslis mee in de Medezeggenschapsraad (MR)
Deze raad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. In de MR wordt voorgenomen beleid besproken en soms ook geïnitieerd. Bij sommige besluiten is de instemming van de MR noodzakelijk.
Notulen van de MR staan in het ouderportaal in de digitale boekenkast op de boekenplank "MR".
Vragen en opmerkingen voor de MR kunt u sturen naar:mr.obsdehavenrakkers@opspoor.nl

Stimuleer samenwerking als actief lid van de Ouderraad (OR)
Aan onze school is een oudervereniging verbonden, in de volksmond 'de ouderraad' genoemd. Doel van de vereniging is een zo'n goed mogelijke samenwerking bevorderen tussen ouders, leerkrachten, directie en medezeggenschapsraad; dit enkel ten bate van de kinderen op school. Daarnaast het beheren van de vrijwillige bijdrage van ouders. Alle ouders zijn automatisch lid van de vereniging zodra hun kind op school komt. De oudervereniging kent maximaal 20 actieve leden die elke twee jaar opnieuw worden gekozen. Het actieve lidmaatschap van de oudervereniging wordt bij voorkeur gecombineerd met de taak van klassenouder. Dit vanuit het oogpunt van effectiviteit en betrokkenheid van de ouders bij zowel de leerlingen, de school als de vereniging.

Draag als klassenouder bij aan het leerproces van de groep
Iedere groep heeft één of maximaal twee klassenouders. Zij assisteren bij organisatorische zaken of nemen deze uit handen van de leerkracht. Hierbij valt te denken aan: het regelen van vervoer voor excursies in de buurt, assisteren bij Sint, Kerst, schoolreis, begeleiden bij bibliotheekbezoek et cetera. Ook hebben zij aandacht voor het wel en wee van de groep, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte of andere (ingrijpende) gebeurtenissen. Dit in overleg met de leerkracht.
Indien gewenst betrekken zij andere ouders bij activiteiten, zoals bij creatieve, technische en/of sportieve activiteiten, versieren klas, schoonmaak materiaal en/of klas, regelen leesouders, overleg over de opzet en uitvoering van thema's en projecten die in de groep aan de orde komen en mogelijk daarin ook zelf een uitvoerende rol hebben.
 

Ouders aan het woord

"Kinderen die iets meer kunnen worden wat betreft leerstof extra uitgedaagd."

"Er is ook veel ruimte voor creativiteit, leuke uitstapjes en projecten."