Uw kind, onze leerling

Wij monitoren de ontwikkeling van onze leerlingen
Om de vorderingen van de kinderen en de loop van het onderwijs in de gaten te houden, monitoren we de ontwikkeling van de kinderen. De leerlingen in groep 1-2 volgen we met betrekking tot sociale emotionele ontwikkeling, bewegen, spel, taal en rekenen. Voor de groepen 3 t/m 8 toetsen we minimaal twee keer per jaar alle kinderen op het gebied van rekenen, taal en (begrijpend) lezen. Deze toetsen geven enerzijds een beeld van hoe de kinderen individueel scoren ten opzichte van het landelijk gemiddelde, anderzijds geeft het de school ook inzicht hoe de school scoort op groeps- en  schoolniveau ten opzichte van het landelijke gemiddelde.
 
Niet alle resultaten van ons onderwijs zijn direct meetbaar en vergelijkbaar. Daarom maken wij ook gebruik van het observatie-instrument Zien dat één keer per jaar de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen in kaart brengt. Hiermee worden individuele en groepsproblemen zichtbaar gemaakt.
 
Interne begeleiding op maat
De interne begeleider coördineert de ondersteuning voor de kinderen, in nauw overleg met de leerkrachten en directie. Zij komt periodiek in de groepen en biedt ondersteuning aan leerkrachten. Ondanks het feit dat we rekening houden met verschillen tussen kinderen, kan het voorkomen dat de ontwikkeling van een kind niet volgens verwachting verloopt. De leerkracht en intern begeleider gaan na waar dit aan kan liggen en richten zich vooral op hoe het opgelost/werkbaar kan worden. Ouders worden door ons geïnformeerd over de extra ondersteuning die aan hun kind wordt geboden.

Tijd nemen om een goed gesprek te voeren
Soms is het nodig om een kind te bespreken in een multidisciplinair team omdat hij of zij  worstelt met ernstige tegenvallende resultaten of gedragsmatige problemen heeft. Het doel is dan te kijken wat er nodig is om dit kind weer in het zadel te tillen. Zo'n gesprek kan soms lastig en moeilijk zijn, voor zowel de ouders als de school. Complicerende factor is dat er weinig tijd beschikbaar is en er in sommige gevallen veel emoties zijn. Als het nodig is plannen we met de ouders een gesprek in, ruim voor het "officiële gesprek". Even met elkaar om de tafel, geen agenda, geen notulen, maar een goed gesprek op basis van gelijkwaardigheid. 
 

Afhankelijk van de behoeften kan de leerkracht bijvoorbeeld vragen om thuis wat extra met het kind te lezen of de tafels te oefenen. Als er meer specifieke onderwijsbehoeften zijn, proberen we uit te zoeken hoe we het kind verder kunnen helpen in zijn/haar ontwikkeling. Soms vragen we advies aan de schoolarts of andere deskundigen, zoals logopedist, fysiotherapeut, orthopedagoog of bespreken we de aandachtspunten in het Ondersteuningsteam. Als verder onderzoek nodig is, kunnen we soms de hulp van bijvoorbeeld een schoolbegeleidingsdienst inschakelen. 
Als na intensieve extra hulp een kind nog steeds heel specifieke onderwijsbehoeften blijft houden, kunnen wij adviseren om het kind naar het Expertisecentrum Passend Onderwijs  te laten gaan. Dit alles natuurlijk in overleg met de ouders.

Wat als het kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft?
Voor leerlingen die zowel intellectueel als sociaal emotioneel een steeds grotere voorsprong op hun leeftijdgenootjes nemen, bekijken we hen kunnen prikkelen door dieper op de leerstof in te gaan. Verder is er de mogelijkheid om hoogbegaafde leerlingen aan te melden bij de bovenschoolse plusgroep Vostok waarin hoogbegaafde kinderen meer uitdaging krijgen door een dagdeel per week onderwijs te krijgen van gespecialiseerde leerkrachten.

 
 

Ouders aan het woord

"Kinderen die iets meer kunnen worden wat betreft leerstof extra uitgedaagd."

"Er is ook veel ruimte voor creativiteit, leuke uitstapjes en projecten."