Ons team

Wat kenmerkt onze leerkrachten?
Onze leerkrachten zijn betrokken. Ze nemen kinderen serieus en bouwen een vertrouwensband op door naar hen te luisteren en vragen te stellen. Ze zijn bewust op zoek naar wat een leerling nodig heeft en bieden een persoonlijke aanpak. Ze zijn duidelijk over grenzen en als het nodig is spreken ze de ander op een respectvolle manier daar op aan. Onze leerkrachten zijn echte professionals.
Naast hun pedagogische en didactische vaardigheden zijn ze er op uit hun vakmanschap te verdiepen en te verbreden. Vanuit onderzoek kennis ontwikkelen en delen, is daarvan de basis. De leerkrachten zijn betrokken bij hun klas maar ze voelen zich ook verantwoordelijk voor de school als geheel en ze werken graag samen aan de realisatie van school brede ontwikkelingen. Ze zijn gelijkwaardig aan elkaar maar niet gelijk. Ieder brengt zijn expertise en passie in zodat anderen daarvan kunnen profiteren. Samen creëren ze een  goede sfeer in de school, waar openheid en vriendelijkheid voorop staan.

Wat zijn onze doelen?
Naast ons streven naar goed onderwijs hebben we met het team een aantal specifieke doelen geformuleerd:
  1. We blijven bouwen aan een stevige basis in kennis van taal, rekenen, lezen en algemene ontwikkeling.
  2. We spelen in op verschillende manieren van leren.(cooperatiefleren en onderzoekend leren)
  3. We versterken zelfstandigheid, zelfvertrouwen en eigenaarschap.
  4. We bieden onderwijs dat uitdaagt tot leren waarin samen leren een belangrijke plek inneemt.
  5. We creëren een veilige omgeving voor alle kinderen.
Hoe houden we onszelf scherp?
We organiseren ieder jaar teamtrainingen en studiedagen rond onze ontwikkelthema's met externe deskundigen en trainers. Op basis van de leerling- en groepsbesprekingen scherpen we onze werkprocessen aan. We hebben PLG's (professionele leergemeenschappen) die een bepaald onderwerp uitwerken en deze voor leggen aan het hele team. Zo leren we met en van elkaar.

Hoe is ons team samengesteld?
Ons team wordt aangestuurd door de directeur die daarin nauw samenwerkt met de bouwcoördinatoren en de intern begeleider. De bouwcoördinatoren zijn leerkrachten met de speciale taak de dagelijkse gang van zaken van de onderbouw, middenbouw en bovenbouw te coördineren. De intern begeleider is belast met het coördineren van de extra zorg en begeleiding voor kinderen die dat nodig hebben. Dit kan zijn op cognitief, sociaal of gedragsmatig gebied. 
De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor overbrengen van kennis en vaardigheden aan hun groep. Hierbij worden ze indien nodig praktisch ondersteund door de onderwijsassistent.
Leerkrachten zijn daarnaast ook vaak opgeleid als specialist. Zo hebben we een ICT coördinator, Leescoördinator, taalcoordinator en Rekencoördinator en een gedragsspecialist. Daarnaast hebben we vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs en muziek. Ons team wordt ondersteund door een administratief medewerker en een conciërge. 

Leerlingen aan het woord

"Het is een school waar je veel en goed leert plannen."

"Ook als je naar sport kijkt is het goed. We krijgen twee keer per week gym en we mogen soms een rondje om het school gebouw joggen zodat we onze energie nog even kwijt kunnen."